Akcje i ich rodzaje

Akcja jako urzeczowienie praw oraz wszelkich obowiązków w spółce akcyjnej, które spoczywają na danym wspólniku, stanowią cząstkę kapitału zakładowego, a także udział danego wspólnika w kapitale. Inne znaczenie akcji mówi o tym, iż jest to papier wartościowy emitowany przez spółki akcyjne.

W dokumencie akcji powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nazwa, siedziba i adres danej spółki,
– wskazanie sądu rejestrowego oraz numeru pod którym wpisana jest spółka,
– data zarejestrowania spółki, a także wystawienia akcji,
– wartość nominalna, seria, numer, rodzaj oraz uprawnienia z posiadania akcji,
– wysokość wpłaty (akcje imienne),
– postanowienia zawarte w statucie odnośnie obowiązków wobec spółki.

Prócz powyższego każdy dokument akcji musi zawierać pieczęć danej spółki wraz z podpisami członków zarządu. Brak tych elementów powoduje unieważnienie danego dokumentu na mocy aktualnego prawa.

Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje akcji:
– akcje imienne i na okaziciela,
– akcje pieniężne i aportowe,
– akcje zwykłe i uprzywilejowane,
– akcje głosowe i nieme,
– akcje gratisowe,
– akcje objęte współwłasnością,
– akcje winkulowane.

W kolejnym wpisie opiszemy każdy z tych rodzajów, aby wszystko stało się dla Państwa jasne.

Akcje i ich rodzaje
Przewiń do góry