Definicja aportu

Aport – niefinansowy wkład wspólnika na rzecz majątku zakładanej spółki. Może mieć formę materialną (np. maszyny, budynki, itp.), bądź formę wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.).

Jako aport możemy uznać prawa majątkowe, w przypadku których nie ma kłopotu z oszacowaniem wartości, wyceny, zbywalności, przydatności, jak również dostępności.

Warto wiedzieć, iż jednym ze sposobów podniesienia wartości kapitału zakładowego spółki jest właśnie wniesienie do firmy wkładów niepieniężnych, więc tzw. aportów. Jak chodzi o spółki handlowe, kapitał powinien zostać wniesiony jeszcze przed ostatecznym zakończeniem procedury rejestracyjnej. Może mieć formę pieniężną, bądź aportu. W sytuacji, gdy aport zostaje przewartościowany (zmniejsza się jego wartość) i wspólnicy są tego świadomi, są zobowiązani do wyrównania brakującej części pieniędzy.

Zgodnie z prawem majątkowym, aport możemy podzielić na:
– prawa rzeczowe, a więc własność przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części, własność rzeczy nieruchomych i ruchomych, jak również użytkowanie wieczyste,
– prawa obligacyjne, a więc udziały w spółce z o.o. lub akcyjnej, obligacje, a także wierzytelności wspólnika,
– prawa na dobrach niematerialnych, a więc różne patenty na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe oraz wzory użytkowe, prawo rejestracji wzorów przemysłowych, topografia układów scalonych i oznaczeń geograficznych, know-how i majątkowe prawa autorskie,
– prawa do przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Definicja aportu
Przewiń na górę