Kiedy zawiesić działalność spółki?

Zgodnie z artykułem zawartym w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo zawiesić podmiot gospodarczy na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Moment, od którego działalność zostaje zawieszona należy uznać dzień wskazany we wniosku o wpis informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Zawieszenie działalności nie powinno być mylone z jej likwidacją. 

Przedsiębiorcy, składając odpowiednie dokumenty do rejestru zatrzymują pracę i działania związane bezpośrednio z ich przedsiębiorstwem, bez konieczności wyrejestrowania firmy. Ponadto, właściciel biznesu zostaje także zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma więc obowiązku w takiej sytuacji opłacać za siebie świadczeń.

Aby jednak móc zawiesić działalność, przedsiębiorca będzie musiał spełnić kilka warunków. Jednym z obowiązków formalnych jest niezatrudnianie pracowników na podstawie odpowiedniego dokumenty. Osoby, które w firmie pracują w ramach stosunku pracy uniemożliwiają zawieszenie firmy. W okresie zatrzymania czynności biznesu, przedsiębiorca wciąż posiada pełne prawa i obowiązki. W tym m.in. prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zabezpieczenia przychodów, prawo do osiągania przychodów, zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, a także zobowiązany jest do regulacji zobowiązań wobec kontrahentów, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.

W okresie zawieszenia działalności spółka nie może prowadzić bieżącej działalności gospodarczej, ale ma prawo np. do zbywania własnych środków trwałych. Taka zasada nałożona na przedsiębiorstwo oznacza, że w przypadku zobowiązania może sprzedać część wyposażenia, a uzyskane fundusze w ten sposób przeznaczyć może na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów. 

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego złożyć należy na odpowiednim wniosku. Sporządzony dokument złożyć należy do sądu gospodarczego lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. Do formularzy obligatoryjnie dołączone powinno być także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. 

W celu uzyskania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwolnienia z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego o zaistniałej sytuacji. Zawiadomienie o zawieszeniu działalności powinno zostać zawarte w formie pisemnej i złożone w terminie nie później niż przed upływem 7 dni. W przypadku przedsiębiorstw,  które zarejestrowane są jako czynny podatnik od towarów i usług również mogą zostać zwolnione z deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, w których zatrzymana została działalność. 

Nie każdy przedsiębiorca może jednak skorzystać ze zwolnienia. Taki przywilej nie dotyczy podatników zarejestrowanych w VAT UE, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dokonujących importu usług oraz okresów rozliczeniowych, jeżeli zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyły pełnego okresu. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie kiedy zawiesić działalność spółki. Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ czynniki, które determinują powstanie tej sytuacji mogą być zależne indywidualnie od właścicieli firm. Decydując się na zawieszenie biznesu dobrym wyborem jest skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy pomagają w przeprowadzeniu całej procedury.

Kiedy zawiesić działalność spółki?
Przewiń na górę