Obowiązek zgłoszenia beneficjenta do CRBR

Beneficjenci rzeczywiści spółek to osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad spółkę, dzięki swoim uprawnieniom wynikającym z umowy spółki. Dla takich właśnie podmiotów stworzono system-Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który działa w Polsce od 13 października 2019 roku i gromadzi oraz przetwarza informacje o osobach nadzorujących spółki. W systemie znajdują się więc dane osobowe wszystkich przedstawicieli spółek.

Zgłoszenie beneficjenta do CRBR jest obowiązkiem spółek jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, bez względu na limit obrotów i wielkość zatrudnienia.
Jedynie spółki cywilne, nie są zobowiązane do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR.
Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia grozi karą pieniężną do 1 000 000 zł.
W celu dokonania zgłoszenia beneficjenta nowo założonej spółki, należy wypełnić elektroniczny dokument, który musi zostać poświadczony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, a następnie przekazać go do rejestru.

CRBR ma za zadanie zwiększyć zaufanie do rynku finansowego, ale przede wszystkim przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek zgłoszenia beneficjenta do CRBR
Przewiń na górę