Pierwszeństwo nabycia udziałów

Jeżeli umowa spółka nie zawiera specjalnych zapisów ograniczających proces zbywania udziałów, to co zasady można je zbywać bez ograniczeń.

W większości firm w umowie spółki widnieje zapis o prawie pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. Daje on możliwość decyzji wspólnikom czy innym jednostkom czy pragną zakupić dodatkowe udziały czy nie. W zapisie tym powinny zostać określone zasady postępowania w przypadku nie skorzystania z prawa nabycia przez żadnego dotychczasowego wspólnika oraz gdy z prawa pragnie skorzystać kilku wspólników.

Jeśli wspólnicy się nie zdecydują wówczas zbywający może udziały na takich samych warunkach zaproponować innej osobie. Rezygnacja z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów powinna być w formie pisemnej i brzmieć podobnie:
„Ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, że wobec planowanej sprzedaży …. (ilość) udziałów przez wspólnika (dane wspólnika) ……………., nie zamierzam skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, o którym mowa w § …… Umowy Spółki”.

W chwili, gdy wspólnicy zdecydują się na zakup udziałów powinni złożyć oświadczenie woli wraz z ofertą zakupu.

Pierwszeństwo nabycia udziałów
Przewiń na górę