Rodzaje akcji

Prawo obowiązujące w Polsce, przewiduje następujące rodzaje akcji:
– akcje imienne i na okaziciela,
– akcje pieniężne i aportowe,
– akcje zwykłe i uprzywilejowane,
– akcje głosowe i nieme,
– akcje gratisowe,
– akcje objęte współwłasnością,
– akcje winkulowane.

Akcje imienne obejmują określonych akcjonariuszy. Powinna również zostać wskazana wysokość wpłaty, której dokonał akcjonariusz. Nie ma możliwości, aby statut spółki pozbawiał akcjonariusza możliwości do zbywania akcji. Do zbycia akcji niezbędne jest zawarcie odpowiedniej umowy w formie odrębnego pisemnego dokumentu, bądź ujęcia tej informacji na samej akcji.

Akcje na okaziciela są akcjami tzw. bezosobowymi. Osobą uprawnioną do korzystania z tych akcji jest każda osoba, która posiada dokument akcji, a nie konkretnie wymieniona osoba. Owe akcje z racji tego, że nie ograniczają zbywalności, w porównaniu do akcji imiennych, dają możliwość swobodnego obrotu nimi.

Akcje pieniężne – akcje uzyskane na środki pieniężne.

Akcje zwykłe są akcjami, które dają posiadaczowi jeden głos na jedną posiadają akcję, co jest istotne w przypadku głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ma to również wpływ w kwestii udziału w dywidendzie, jak również w majątku spółki w czasie jej ewentualnej likwidacji. Jest to przeciwieństwo akcji uprzywilejowanych. Warto mieć na uwadze, iż uprzywilejowanie akcji w zakresie dywidendy, może polegać na przyznaniu akcji uprzywilejowanej do większego udziału w zysku.

Akcje gratisowe są wydawane przez spółkę w sytuacji podejmowania uchwały odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego, który jest pokrywany z funduszu zapasowego lub rezerwowego.

Akcje mogą być również przedmiotem współwłasności, więc wówczas osoby współuprawnione z tytułu posiadania takowej akcji, wykonują swoje prawa w spółce za pośrednictwem przedstawiciela. Z kolei za świadczenia wynikające ze świadczenia, odpowiadają solidarnie.

Akcje winkulowane są akcjami o wyłącznej możliwości zbytu. Owe ograniczenie nie jest jednak absolutne, ponieważ może trwać maksymalnie do 5 lat od momentu podpisania umowy pomiędzy akcjonariuszem, a daną spółką. Umowa ta wywiera skutki wyłącznie pomiędzy stronami.

W razie pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Rodzaje akcji
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt