spółka jawna

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności – niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy.  Umowa spółki jawnej może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki jawnej online wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami m.in. można wnieść tylko wkłady pieniężne, umowa musi być podpisana za pomocą podpisu […]

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta powstaje nie w momencie podpisania umowy, lecz w momencie wpisania jej przez sąd do rejestru. Do tego czasu spółka nie istnieje i nie może być stroną czynności prawnych, ani też prowadzić działalności gospodarczej. Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne jest: – podpisanie umowy, – zgłoszenie do […]

Przewiń na górę