Udziały w spółce

Jedną z najistotniejszych rzeczy z punktu widzenia wspólników z pewnością są udziały. Udziały to miara praw przysługujących wspólnikowi do spółki.

Jako udział określić można część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych danego wspólnika. Minimalna wartość udziału określona jest w umowie spółki i wynosi 50 zł. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu, który w przypadku spółki z o.o. wynosi minimum 5 000 zł.
Każdy posiadacz udziałów bierze czynny udział w spółce jako jej wspólnik i ma prawo do działania w niej.
Prawo wspólnika do zysku, do głosu oraz prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów jest ściśle zależne od liczby i wartości posiadanych przez wspólnika udziałów.
Prawo dopuszcza, aby wspólnik miał jeden lub więcej udziałów w spółce, jednak w przypadku drugim udziały muszą być o równej wartości nominalnej.
Pamiętać należy, że udział to zbiór praw i obowiązków wspólnika, co oznacza, że nie może być zbywany osobno, a jako całość.

Udziały w spółce
Przewiń na górę