Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności – niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy. 

Umowa spółki jawnej może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki jawnej online wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami m.in. można wnieść tylko wkłady pieniężne, umowa musi być podpisana za pomocą podpisu elektronicznego. 

Elementy, które obowiązkowo powinna zawierać umowa spółki jawnej są wymienione w kodeksie spółek handlowych. W umowie przede wszystkim powinny znaleźć się:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • wspólnicy, którzy tworzą spółkę – mogą nimi być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostki prawne czy inne spółki handlowe,
  • przedmiot działalności spółki – określony na podstawie PKD,
  • firmę i siedzibę spółki – nazwa firmy powinna zawierać nazwiska lub firmy wszystkich, jednego lub kilku wspólników i oznaczenie “spółka jawna (s.j.)”, jako siedzibę należy podać wyłącznie miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółką,
  • czas trwania spółki – w przypadku, gdy umowa spółki jawnej nie będzie określała czasu trwania spółki, uznaje się, że została zawarta na czas nieokreślony,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość – należy określić jaki to wkład (pieniężny/niepieniężny).
Umowa spółki jawnej
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt