Usługi księgowe

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Ewidencja dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;
 • Ewidencja dokumentów źródłowych w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT;
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;
 • Potwierdzanie sald;
 • Rozliczanie delegacji służbowych;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych;
 • Aktualizacja i rejestracja danych firmowych;
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT-8.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 • doradztwo w zakresie sprawozdania finansowego
 • przygotowanie sprawozdania finansowego
 • złozenie dokumentu finansowego w KRS

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Ryczałt
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która obejmuje między innymi ustalenie planu amortyzacji;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rozliczenia rocznego;
 • Udział w ewentualnych postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe;
 • Składanie wszelkich deklaracji w formie elektronicznej na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

KADRY I PŁACE

Administracja Kadrowa:
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, z umowami cywilno-prawnym,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sprawozdań statystycznych GUS,
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • tworzenie raportów kadrowych,
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników.
 • Administracja Płacowa 
  • kompleksowe naliczanie płac dla pracowników,
  • sporządzanie zgłoszeń, deklaracji i raportów do ZUS i US,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
  • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie przelewów wynagrodzeń, podatku i składek ZUS,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
  • tworzenie raportów płacowych,
  • współpraca z działem księgowości Zleceniodawcy.
  Doradztwo:
  • tworzenie regulaminów wynagradzania, pracy oraz funduszu socjalnego,
  • tworzenie umów o pracę,
  • audyt dokumentacji pracowniczej pod kątem jej kompletności, oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  • korekta, uaktualnienie i uzupełnienie dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawa.
  Przewiń na górę