Zakładanie spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna ona określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma spółki jawnej powinna zawierać przynajmniej nazwisko jednego wspólnika oraz oznaczenie “spółka jawna”.

Istotne jest określenie w umowie wkładów wnoszonych do spółki przez wspólników, ponieważ stanowią majątek spółki, a w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Wszelkie prawa, jakie wniesie wspólnik do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Należy wskazać, iż udział kapitałowy wspólnika odpowiada rzeczywistości wniesionego wkładu.

Zakładanie spółki jawnej
Przewiń na górę