Zakładanie spółki komandytowej

W spółce komandytowej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz reprezentuje spółkę. Z kolei komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku jeśli komandytariusz wniósł cały wkład do spółki, którym pokryje w pełni wysokość sumy komandytowej – wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Umowa spółki komandytowej powinna określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, wysokość sumy komandytowej, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa”.

Należy wiedzieć, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale podatnikiem są wszyscy jej wspólnicy. Spółka jest jedynie podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem to na wspólnikach ciąży obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Drugim istotnym etapem tworzenia spółki komandytowej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców. Spółka komandytowa powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakładanie spółki komandytowej
Przewiń na górę